image

SundaMaya.org

Badan Musyawarah Masyarakat Sunda Propinsi Jawa Barat

05/04/2013

Marongge

Ku: Didi Supriadi

Marongge salah sahiji desa di Kacamatan Tomo, Kabupaten Sumedang nu geus kaceluk ka awun-awun kawentar ka janapria ku ngaran elmu asihan si Kukuh Mudik. Di eta tempat aya tilu makam, nyaeta nu katelah makam embah Naibah, embah Sedayu jeung embah Nasibah.

Sakumaha ilaharna makam karamat di mana wae seueur nu ngajugjug ku jalma anu ngadon jiarah, nya kitu deui ka Marongge, di jugjug ku para penjiarah dibarengan saribu macem kahayang, ceuk bohongna mah. Timimiti hayang naek pangkat nepi ka ngarah di gampangkeun ngalap rezki, tapi aya leuwihna ti karamat marongge, ku pangaweruh peletna atawa pamikat sukma, pelet nyatea salah sahiji elmu pamikat sing saha bae nu ka peutik ati ka gembang asmara ku wanoja atawa nonoman nu sieun ku panolakan bisa datang ka ieu karamat kitu cenah “nurutkeun saur salah saurang warga desa marongge”.

Ieu pangalaman salah sahiji warga ; pelet Marongge bisa ngalancarkeun jodo, atawa ngarubah “panampilan” jadi leuwih aduhai.Tong boro ka parawan atawa bujang, dalah ka nu geus boga salaki atawa pamajikan mun geus beunang ku ieu pelet ngadadak poho kana purwadaksina. Nu matak ngawanti-wanti ulah lalawora kana pelet marongge mah.

Ku sabab kitu teu aneh mun karamat Marongge dina malem Jum’at kaliwon sok rea nu daratang ka ieu tempat,ngiringan “ ritual” nu di pingpin ku juru kuncen, di waktu nu di tangtukeun nu jiarah sok di penta ngajajar di tanggul Cilutung nu teu jauh ti makam karamat. Terus di penta sina marandi jeung sidengdang di sisi walungan bari maca ajian-ajian nu di bikeun ku eta juru kuncen.

Acara ritual di pungkas ku miceun baju jeroan nu di anggap miceun kasial, teu seutik oge nu menang jodo di eta tempat mun kebeneran, rereana nu datang kadinya mawa kanyeri jeung ka peurih ati kulantaran di tolak cintana. Lantaran di percaya pisan kana mitos yen pelet Marongge teh matih, jadi tong heran mun loba ka datangan ku awewe tukang ngajual diri (psk).

Carita waktu sababaraha taun katukang ngenaan elmu pelet Marongge, di wewengkon eta desa hirup tilu wanoja nyaeta nyai Naibah, Sedayu jeung nyai Nasibah. E ta tilu wanoja jadi kembangna desa, loba raja-raja, jeung para menak nu daratang seja ngalamar pikeun di jadi keun pipamajikan atawa selir. Tapi anehna, sok sanajan loba menak atawa raja nu mikahayang, eta tilu wanoja weleh teu kapetik atina ka gembang asmara sok sanajan ku pangkat menak atawa raja. Kusabab kitu ngajadikeun panasaran keur para raja-raja atawa menak-menak nu mika hayang ka eta tilu wanoja.

Kusabab loba nu panasaran , loba anu mikahayang,ahirna tilu wanoja ngayakeun saembara " Sing saha bae jelamana nu bisa matek waluh nu di palidkeun di Cimanuk ku elmu pangaweruhna ,bakal di jadikeun pisalakieun tilu wanoja” Saembara anu diayakeun ku tilu wanoja jadi rea anu katarik ngilu asup makalangan , kitu deui menak jeung raja-raja nu ngilu asup ngadaftarkeun jadi patandang pikeun ngiluan eta saembara . Tapi nya kitu, di prakna, hampir kabeh menak jeung raja-raja anu milu, taya nu nyangga pulia ,hiji oge teu bisa matek deui eta waluh nu di palidkeun ku eta tilu wanoja. Malahan nepi ka kaluar basa nu teu geunah kana hate patandang-patandang : " Ngan sakitu pangawasa aranjeun, nya kumaha rek nyalindung diri kuring tiluan mun waluh nu di palidakeun oge teu bisa di batek deui' Kitu babasaan eta tilu wanoja ka para menak jeung raja anu milu tandang.

Kusabab saembara eweuh nu punjul , tilu wanoja ngacungkeun leungena kahareup, tilu waluh baralik deui nangtang cai nu datang ti girang nepi ka waluh datang deui kana leungeunna sewang-sewangan. Tah tiharita ayana kecap asihan si Kukuh Mudik (pelet Marongge). Ceuk beja mun hiji jalma di tolak katresna terus manehna ngulik eta elmu pelet ,bakal malik nu tadina teu suka jadi cinta.Cag

Karajaan Sunda II

Pakuan Puseurdayeuh Karajaan Sunda

Tarusbawa, minantu raja Tarumanagara ka 12, Prabu Linggawarman,ngaganti ngaran karajaan Tarumanagara jadi karajaan Sunda sabada ngadeg raja taun 670 M.Mawa akibat karajaan Galuh nu diparentah Wretikandayun, leupas tina kakawasaan Tarumanagara sabab Wretikandayun ngaku jungjungan ka Linggawarman ti Tarumanagara, lain ka Tarusbawa ti karajaan Sunraja da.Tarusbawa sempet keneh ngirim surat ka nagara bawahan jeung nagara sobat yen inyana ngadeg di Tarumanagara ngaganti Linggrawarman.

Saterasna..

Borondong Majalaya

Borondong garing
Ngider kota pilemburan
Mekar lumaku diri
Payu dagang bari mimitran
Borondong garing
Haleuang ka tineung ati
Jerit ciptaning ati
jeung hiliwirna angin leutik
Oleh – oleh Priangan di lingkung gunung
Majalaya, Soreang Banjaran Bandung
Hate jongjong lugina anu di kantun
Narik ati matak genah nu ngabantun

Saterasna..

Gering

Carpon: Asep Idjuddin

Nu ngariung masih keneh ting haruleng, maranehna daratang ti opat madhab, taya nu wani muni. Aya nu silih pelong, aya nu tungkul kawar keur mikir, aya oge nu tatanggahan, kawas hayang milang geblogan hareup di awing-awang.
Kabeh ting korejat, dariuk deui ajeg dina saurut-urutna, barang ngadenge aya nu datang.
Kumaha baraya, geus kapikir ? Ceuk nu anyar dating teh.
Lebeng Nun, asa poekeun. Tembal nu jangkung gede simbar dada.

Saterasna..

Urang Sunda Geus Leuwih Ti Heula Nyaho Jadina Dunya

Ku Kang Fauzi

Kira-kira saabad saacanna Immanuel Kant nguarkeun teorina, asal-usul planet bumi.

Witan sargakala niking bhumitala. Bhumitala pinakagni dumilah mwang uswa. Prayuta warca tumuli kukus peteng rat bhumandala canaih-canaih dhumanaratawa sirna. Bhumi mahatis. Yadyastub mangkana tatan hana janggama. Ateher bhumandala nikang dadi prawata lawan sagara.

Saterasna..

Kapamingpinan Di Masyarakat Sunda Dumasar Naskah

Ku Ayatrohaedi *)
Fakultas ilmu Pengetahua Budaya UI

Pamuka

Tingkahlaku para pamingpin di jaman modern ayeuna teu wudu matak ngabingungkeun rayat. Aya gegeden nu dina unggal kasempetan ngarobah pernyataan nu diomongkeun samemehna. Aya nu mindeng nyebut poho ngeunaan perkara nu sakira nyedekkeun manehna. Aya deui gegeden nu silihtuding, silhihsalahkeun, atawa silihkilungan,gumantung kanyataan situasi. Sagigireun eta aya para pamingpin nu salawasna ngarasa bener jeung nganggap anakbuahna nu kurang faham kana nasehat atawa parentah. Horeng kabehnanana ngan boga... Saterasna..

Dipati Ukur Nyaho Ngaran Tambuh Galur

Kasangtukang

Di Bandung aya ngaran jalan Dipati Ukur, nu can kapanggih di kota-kota sejen di Tatar Sunda, boa ngan hiji-hijina sadunya. Saha atuh Dipati Ukur teh? Bureng bin poek, matak ngahudang kapanasaran. Inget-inget poho, keur kuring di SD kelas 4,(1959), kungsi pun biang ngadongeng Rd. Dipati Ukur, cenah makamna di Kabuyutan, deukeut sasak kareta api, antara Soreang-Ciwidey. Nincak ka kelas 6 (1961), kuring kungsi maca buku kandel “Carita Dipati Ukur”, nu ngagoler dina meja tulis di kamar pun bapa. Les we poho deui. Ka behdieunakeun, basa kuring jadi... Saterasna..

Sajarah Wanayasa

Ku: Budi Rahayu Tamsyah

Ujaring sepuh.

Ari karuhun Wanayasa téh asalna ti Mataram, nya eta Susuhunan Mangkurat, putrana Susuhunan Tegalarum. Susuhunan Tegalarum putrana Sultan Agung Mataram. Asalna tedak Dipati Hariang Banga, putra pamindo Ratu Galuh.
 
 

Saterasna..

Seni & Kaulinan

Puisi

Kumpulan Puisi Karya Dyah Astri Citraresmi Saterasna..
05/04/2013

Balagonjakan

Peuting Munggaran

Saenggeus bobogohan sabaraha bulan lilana ,Si Ujang jeung Si Nyai ahirna ngabuktikeun jangji pasini baheula waktu maranehna aya dihandapeun tangkal katusba , ayeuna ngajadi ka bale nyungcung. Maklum parawan jeung bujang can nyaho kudu kumaha nyinghareupan peuting munggaran... tapi duanan pada gengsi, embung ngaku lamun maranehna duanana hayang ngalakukeun kawajiban dina peuting munggaran.Ahirna pada ngaharuleng, si ujang boga inisiatif kaluar ti kamar terus nanya ka mitoha lalakina.

Saterasna..
05/04/2013

Lalayang