image

SundaMaya.org

Badan Musyawarah Masyarakat Sunda Propinsi Jawa Barat

03/06/2012

Oto Iskandardinata

Ku: Djodi Prihatna, A.Md-MG

Dugi ka kiwari teu kapendak di mana jasadna saparantos dipergasa di basisir Mauk, Tangerang. Makamna di Pasir Pahlawan, Lembang, Kab. Bandung, mung sakadar simbolik. Padahal anjeunna the Pahlawan Nasional. Peryogi ayana panalungtikan anu langkung teges, saha nu mergasana, dimana jasadna nu saleresna. Raden Oto Iskandardinata pahlawan nasional ti tatar Sunda anu tos kakoncara wawanenna, lain wae jadi lawan penjajah Walanda tapi oge lawan politik bangsa urang keneh anu miyuni hayam kabiri. Anjeunna dibabarkeun di Bandung kaping 31 Mart 1897 sarta pupus di basisir Mauk, Tangerang dina bulan Des 1945. anjeunna teh guru, politikus, sesepuh Paguyuban Pasundan, menteri negara, pahlawan nasional. Sanajan asal ti kulawarga priyayi tapi Pa Oto mibanda jiwa karakyatan.

Paguyuban Pasundan

Sanggeus tamat Sakola Dasar inyana nuluykeun ka Sakola Guru (Kweekschool) di Bandung, tuluy pindah ka Purworejo. Sanggeus tamat ditugaskeunn jadi guru HIS di Banjarnegara dina taun 1920), di Bandung antara 1921-1924 jeung Pekalongan antara 1924-1928. Nya di Pekalongan Oto jadi anggota Boedi Oetomo nepi ka kapilih sabage anggota Dewan Kota (gemeenteraad). Taun 1925 jeung babaturanana inyana ngadegkeun sakola Kartini. Nya harita inyana ngiritik Paguyuban Pasundan malahan nyarita arek nazar meuncit hayam (terusna mah domba) lamun eta pakumpulan dibubarkeun, nepi ka muncul reaksi anu keras ka inyana ti kalangan anggota Paguyuban Pasundan dina media pers, sanajan aya nu mere saran sangkan diayakeun usaha pendekatan ka Oto Iskandardinata, lantaran apan hate manusa mah bisa wae robah.

Taun 1928 Oto Iskandardinata dipindahkeun ka Jakarta kalawan tugas ngajar di HIS Muhamadiyah, nya harita inyana karek asup jadi anggota Paguyuban Pasundan. Karesepna kana politik jeung perjoangan kamerdekaan Indonesia beuki hurung. Henteu lila inyana kapilih jadi Ketua Pangurus Puseur Paguyuban Pasundan jeung ngawakilan dina Dewan Rakyat (Volksraad). Lantaran kritik jeung biantara-biantarana di Dewan Rakyat ka pamarentah Hindia Walanda seukeut pisan jeung kalawan terang-terangan nyebutkeun yen kamerdekaan Indonesia pasti bakal datang."Eta mah kari kumaha Walanda bae sabage penjajah hayang indit kalawan hade sakumaha sobat nu rek ninggalkeun, atawa hayang diusir ?." Kitu saurna. Ku kawanina kitu inyana dibere jujuluk Si Jalak Harupat, hiji ngaran pikeun hayam adu anu luhur wawanenna jeung tara eleh.

Dina masa jabatan saterusna di Dewan Rakyat, inyana jadi anggota anu ngaliwatan pamilihan. Taun 1941 jadi anggota GAPI wawakil ti Paguyuban Pasundan, sarta jadi anggota Majelis Rakyat Indonesia. Dina mangsa pamarentahan jajahan Jepang saperti halna organisasi sejen, Paguyuban Pasundan dibubarkeun. Oto satekah polah nyalametkeun harta kakayaan Paguyuban Pasundan ku jalan nyieun badan usaha Yayasan Pasundan anu dipingpin ku Sanusi Hardjadinata. Pa Oto sorangan jadi pamingpin umum suratkabar Cahaya, hiji-hijina media citak anu diijinan terbit di Jawa Barat. Sarua jeung Bung Karno, Bung Hatta atawa pamingpin nasional sejenna, Oto Iskandardinata gawe bareng jeung Jepang. Inyana jadi anggota Jawa Hokokai (Himpunan Kebaktian Rakyat Jawa) sarta waktu Jepang rek ngabentuk pasukan PETA (Pembela Tanah Air), Pa Oto nugaskeun anakna Sentot Iskandardinata milu latihan jeung para pamuda sejenna. Inyana oge diangkat jadi anggota Chuo Sangi In jeung BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia) anu ngabahas ngeunaan nagara Indonesia nu bakal dijieun, konsep undang-undang dasar, jrrd.

Waktu PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) disusun, Pa Oto oge jadi salasaurang anggotana. Dina sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, sapoe sanggeus dibacakeun proklamasi kemerdekaan, dilaksanakeun pangesahan UUD jeung pamilihan pangurus negara. Pa Oto ngusulkeun Soekarno sabage presiden jeung Moh. Hatta sabage wakil presiden. Usulan Pa oto ditarima kalawan aklamasi ku sakabeh anggota PPKI. Dina kabinet presidential anu dipingpin ku Presiden Soekarno, Pa Oto diangkat jadi menteri negara. Pa Oto aktif mangsa ngabentuk BKR (Badan Keamanan Rakyat) anu terus ganti ngaran jadi TKR (Tentara Keamanan Rakyat), TRI (Tentara Republik Indonesia) jeung akhirna jadi TNI (Tentara Nasional Indonesia).

Makam Tanpa Jasad

Hanjakalna dina bulan Desember 1945 Pa Oto diculik ku sarombongan pamuda sarta dibawa ka basisir Mauk, Tangerang. Jigana mah di dinya anjeunna ditelasan. Tapi jasadna teu kapanggih sarta ieu kajadian teu acan kungsi aya nu mere penjelasan. Dina pertengahan taun 1950 sacara simbolis dijieun makamna di Pasir Pahlawan, Lembang, Kabupaten Bandung. Akhirna dina taun 1966 Pa oto diangkat jadi Pahlawan Nasional.

Hal ieu ngondang tanda tanya, sabenerna kumaha ieu kajadian teh? Naha anjeunna diculik ku para pamuda kalawan titahan pamarentah RI, pamarentah Walanda, atawa aya konspilasi sejen ? Sawadina aya panalungtikan anu leuwih gemet jeung terbuka, ngeunaan pupusna Pa oto. Da piraku aya makam simbolis? Lamun sakadar tugu mah teu naon-naon. Asal lain dina wangun makam. Asa teu kaharti lamun aya makam tanpa jasad, iwal ti makam bohong-bohongan. Ka para wargi anu sami-sami mikanyaah jeung mideudeuh ka bangsana, nyaeta urang Sunda, mangga urang aremutan. Cag.****

Bahan diantarana: ENSIKLOPEDI SUNDA, Penerbit PT Dunia Pustaka Jaya. Citakan Ka-1 Agustus 2000.

Naskah Sunda di Perpustakaan Nasional

Ku: Endi Young

Salasahiji lembaga nu neundeun koléksi naskah Sunda téh nyaéta Perpustakaan Nasional Républik IndonésiaI (PNRI). Leuwih kurang aya kana lima ratusna naskah Sunda nu jadi koléksi PNRI téh. Sok sanajan koléksina teu saloba jeung nu aya di Universitas Bibliotheek Leiden, tapi réa naskah Sunda nu kawilang penting diteundeun di ieu lembaga. Sebut baé Carita Parahiyangan, Siksa Kandang Karesian, jeung Séwaka Darma pikeun naskah Sunda kuna (saterusna disingget... Saterasna..

Surabi Imut, Tina Kadaharan Tradisional Dimodifikasi Jadi Kadaharan Modern Pikareueuseun

Tina bahan poko nu sarua nya eta tipung beas, kalapa jeung uyah, dimodifikasi bae eusina, nya jadi Surabi Imut. Aya nu eusina coklast kiju, coklat susu, kiju susu, jeung rea-rea deui. Pikeun kadaharan tambahanana aya pisang bakar jeung colenak. Nu matak reueus lantaran Surabi Imut kapilih ngeusian konsumsi pikeun ondangan di Istana Negara dina raraga Mieling HUT Kamerdekaan RI tanggal 17 Agustus 2004.

Saterasna..

Aki Satimi

Ku: Asep Hermawan Sanudin

Di lembur nyingkur jauh ti dayeuh hirup aki-aki nu pahatu lalis. Nyangkewok cicing dina sauung bilik nu geus dihakan ku rinyuh. Hateupna tina injuk. Hareupeun imahna aya bangku tina awi paranti ngadaweung. Tukangeun saung digedeg ku pager awi. Paranti ngukut hayam jeung meri. Saungna geus doyong. Mun aya hujan angin pasti rungkad kabawa. Di tengahna aya samak salambar, hawu paranti ngaliwet, jeung kendi wadah cai tina taneuh beureum.
Aki Satimi katelahna, aki-aki tujuh mulud umur geus ngagayuh ka wanci sareupna geus bau taneuh kuburan.

Saterasna..

Muhammad Pendidik Ideal

Pola pendidikan Islam fase Makkah

Ku: Hj.Imas Kurniasih, M.Ag-MG

Profil Rasulullah
Panalungtikan ngeunaan Rasulullah minangka pendidik ideal jadi bahasan anu penting pikeun diaji. Hal eta dumasar posisi pendidik dina seuseuhanana aya di barisan panghareupna. Tanpa eksistensi pendidik, proses pendidikan henteu boga harti nanaon. Pikeun ngawujudkeun pendidik profesional dumasar ruh Islam, urang kudu nyawang kahirupan atawa profil Rasulullah minangka pendidik ideal, lantaran hakekat diutusna Rasulullah ka ieu dunya minangka uswat al-hasanat jeung... Saterasna..

Ajen-Inajen Kapahlawanan Mangsa Reformasi

Sapuluh Nopember jadi patok gedurna sumanget kapahlawanan, nu dicirian ku geunjleuhna bitotama di Surabaya taun 1945. Bitu na sumanget kapahlawanan, bongan bangsa Indonesia, nu ngagelebugkeun angin revolusi, mibanda ajen diri. Teu mikeun diancam ku musuh angkara murka nu haying ngawasa Nusantara. Para pajoang, teu mikir dua kali, teu gigis teu gimir, nyanghareupan jawara perang dunya kadua. Najan pakakas saaya-aya, tapi gaurna maung Siliwangi nu cenah, salasaurang seuhangna, wani mingpin bitotama Surabaya, najan nepi ka poe ieu tara kasebut. Sabab leuwih asor batan gelegerna sora... Saterasna..

Sultan Ageng Tirtayasa

Sultan Ageng Tirtayasa teh pituin urang Banten. Jadi sultan dina abad 17, waktu Banten keur aya dina puncak kajayaan. Maju dina sagala widang, boh agama, ekonomi, pertahanan, pendidikan. Palabuan Banten kaasup gede. Kapal-kapal dagang ti mancanagara larsup ka dinya mawa rupa-rupa barang, pangpangna pedes, atawa rempah-rempah tea.
Kaayaan Banten sarupa kitu lain pikaresepeun pikeun Kumpeni atawa Walanda mah. Maranehna hayang nyekel perdagangan monopoli di karajaan Banten. Maranehna nyieun benteng di Batawi, sarta museurkeun kagiatan ngamonopoli perdagangan rempah-rempah.

Saterasna..

Carita ti Limbangan

Ku : Aan Merdeka Permana

Prabu Munding Wangi Raja Pamungkas Galih Pakuan

KARAJAAN Galih Pakuan anu perenahna di wewengkon Kacamatan Limbangan Kabupatén Garut, sanajan leutik tapi boga umur anu panjang. Geus aya ti abad 5 kénéh, diadegkeun ku Prabu Srimatikan Wrédikandar atawa Prabu Rumpah, turunan Tarumanagara. Ari rajana anu pamungkas, katelahna Prabu Munding Wangi, makamna aya di ponclot Gunung Pabéasan, wewengkon Selaawi, Kabupatén... Saterasna..

Seni & Kaulinan

Sajak & Puisi

Ku Djodi Prihatna

M a n e h n a
(hiji carita ka babaturan nu saihwan)

duh ku manis imutna
leleb anteb, nurih ati nu ningali
ku panjang teuing rambutna
ngagebay diuntun simpay
sorotna netra nu dua
ngaragragkeun iman sakur nu micinta

kuring yakin yen hamo aya tandingna
di dunya anu sakieu legana
ngan manehna, taya deui ngan manehna
jungjunan pangemat brangta

Kota Kembang, awal taun 1968

Saterasna..
05/04/2013

Balagonjakan

Begal Spesialis Bank

Aya hiji jelema anu geus ahli pisan dina widang ngabobol bank, anu kaahlian utamana mah nyaeta bias muka sandi rahasia lomari beusi.Mun rek “aksi” manehna mah gawe sorangan, tara daekeun dibaturan kunu sejen.
Hiji mangsa manehna panasaran hayang meunangkeun angka kodeu akses ka salah sahiji bank anu anyar , kakara dibuka bulan kamari..... kabeneran salah sahiji lomari beusi anu “pengamanna” paling canggih di abad kiwari bisa kabuka kumanehna, tapi manehna rada kerung kulantaran heran,geningan dijerona teh euweuh duit sapeser2 acan ngan loba mangkok jeung gelas anu eusina puding warna susu wungkul, ruanganana oge tiis pisan siga dina kulkas, panasaran tinimbang teu beubeunangan, ah sakalian we diuyupan eta puding susu teh, terus istirahat sakeudeung muru ka lomari beusi nu ka-2. Ayeuna mah pudingna dina wadah plastik...ngan kitu jeung kitu nepikeun ka 10 lomari beusi ampir satengahna dileklek eusina, tapi satengahing perjalananan balik teh terus we manehna teh mikir

Saterasna..
05/04/2013

Lalayang