image

SundaMaya.org

Badan Musyawarah Masyarakat Sunda Propinsi Jawa Barat

05/04/2013

Sajak-sajak Inu Nugraha

ASMARANDANA

Asa cikeneh anjeun ngaharewos
Nyulusup na sapanjang renghap napas
Marengan gelikna suling
Lir ngahudang deui sara asih
Nu geus lawas
Laas ku mangsa
Kari waasna
Ngalangkang
Siga cahaya bulan
Nu ngambang di langit paul

Duh,
Getih nu geus lila ngadagleg
Ngagulidag lir lambak tujuh sagara
Mawa Jumeritna sora hate
Iraha pinanggih jeung kaasih nu wening
Tanpa jungkrang jeung hahalang
Nu misahkeun urang ?

Asa cikeneh anjeun ngaharewos
Lir gelap nu ngabentar
Mupus tapak lengkah nu mimiti natrat
Na lemah beueus ku cimata kahanjakal
Naha bet nyulam kahayang
Nu ngan saukur wangwangan ?

 

ASMARANDANA (2)

Enung,
Basa matapoe moncorong ka sorenakeun
Basa cahayana ampir suda
Basa galindeng kacapi nu ngajentreng
Marengan renghap napas jeung teuteup
Nu eunteup na pucuk asih
Anjeun nembangkeun deui kidung asmarandana
Malikan lalakon nu geus lawas
Kumaha lewangna anjeun ngudag lamunan
Bari mulungan bentang nu maruragan
Na lemah nu beueus ku cisoca anjeun

Duh enung,
Jentreng kacapi na tungtung ramo anjeun
Lir gelap ngabentar. Neumbrag hate
Nu disamunikeun na lelembutan

Lasawang, lengkah anjeun mapay-mapay jalan satapak
Nyiar pamuntangan na tungtung kahayang
Nu tacan natrat

Kiwari
Urang bareng ngudag jaga
Bari nyulam harepan. Sugan jeung sugan
Gelikna kacapi
Nepi ka lawang kabagjaan
Nu masih dina wangwanan

Najan renghap karasa eungap
Lengkah geus rumanggieung
Teuteup kari sakiceup-sakiceup
Aya kahayang

Ramo-ramo nu geus ngeeper
Ngageterkeun deui rasa asih

Urang bareng mulungan bentang nu kungsi maruragan
Sugan pareng, urang awurkeun deui ka langit paul
Langit kaasih tanpa wates

 

ASMARANDANA (3)

Na soca anjeun
Aya talaga anu liuh
Caina lir runtuyan mutiara
Ririakan katojo matapoe

Na soca anjeun
Aya cahaya ngaburisat
Lir gugupay
Ngajak neuleuman talaga

Ngan
Iraha tepi kana dasarna ?
Di dinya, langit anu biru
Nampeu
Teu kaalingan mega
Ngajak ngawang-ngawang
Ka langit tanpa wates
Mawa hate nu pinuh rasa cangcaya.

 

ASMARANDANA (4)

Angin peuting ngahiliwir
Marengan lengkah
Mawa hate rajet
Tapak natrat
Sapanjang lemah nu rarekah
Katojo matapoe katiga

Bulan anu moncorong
Ngambang di awang-awan
Cahayana lir nyulusup kana sakujur balung
Geuning aya keneh galindeng wirahma asih

Bareng jeung sorot soca anjeun, jungjunan
Ting kumelip, kawas bentang anu baranang
Marengan renghap anu eungap
Nyorang lalampahan nu kari jeujeungkalan.

Naskah Sunda di Perpustakaan Nasional

Ku: Endi Young

Salasahiji lembaga nu neundeun koléksi naskah Sunda téh nyaéta Perpustakaan Nasional Républik IndonésiaI (PNRI). Leuwih kurang aya kana lima ratusna naskah Sunda nu jadi koléksi PNRI téh. Sok sanajan koléksina teu saloba jeung nu aya di Universitas Bibliotheek Leiden, tapi réa naskah Sunda nu kawilang penting diteundeun di ieu lembaga. Sebut baé Carita Parahiyangan, Siksa Kandang Karesian, jeung Séwaka Darma pikeun naskah Sunda kuna (saterusna disingget... Saterasna..

Seni salaku Komoditi

Ku : Maman Gantra

Maca artikel Sri Bramantoro Abdinagoro, Profesionalisme dan Kelas Menengah Baru, di Kompas tanggal, 22 April 2012, kaca 20, kuring jadi ras kana sawatara pangalaman jeung pipikiran sabaraha taun ka tukang nu nepi ka kiwari masih kénéh marakayangan: Manajamén, khususon marketing, kasenian jeung kabudayaan.

Iwal ti seni pop jeung kulinér, seni-budaya Sunda geus lila miboga masalah ékonomi: Teu bisa ngahirupan palakuna sacara wajar jeung asup akal. Umumna, seniman Sunda bisa survive sacara... Saterasna..

Upacara Labuh Saji Di Basisir Sukabumi Kidul

Pikeun masyarakat pamayang di basisir Palabuhanratu jeung Ujunggenteng, tradisi –tradisi ritual nu dipilampah ku karuhun , geus jadi kayakinan kudu terus dituluykeun digarap ku pamayang entragan anyar. Upacara Labuh Saji nu dipilampah ku pamayang, mangrupa realisasi tina eta kayakinan nu hese dirobahna. Jaba ti nembrakeun rasa syukur ka Alloh nu Maha Agung, oge mangrupa manifestasi du’a sangkan salamet tur loba rijki nu beunang ti laut. Baheulana upacara Labuh Saji nu ceuk umum mah pesta laut, magrupa upacara ritual, nembtakeun pangbakti ka nu ngawasa basisir kidul,... Saterasna..

Polemik Politik Dina Islam

Ku Wahyudin (Batam)

Dakwah ngaliwatan partai politik remen nimbulkeun polemik. Aya nu satuju jeung ngadukung sacara mutlak, tapi aya oge anu antipati pisan. Di tengah-tengahna aya kalangan anu rada ngambang, antara ngarojong jeung heunteu, sakabehna kudu dibalikeun kana mangfaat jeung madharatna.
Lamun rek dibalikan ka zaman nabi Muhammad SAW, kawasna urang moal manggihan pribadi kawas Anjeuna.

Saterasna..

Kabhinekaan Nu Kudu Tetep Tunggal Ika

Nusantara nu diriung ku laut, dipasieup tilu rebu pulo, padumukna aya 400 seler bangsa, mangrupa kabeungharan anugrah Mahasuci nu tan wangenan. Rupa-rupa basa indung, nu dipiara tur jadi kakayaan selerna, nu endah pikeun silih pikawanoh jeung silih pikadeudeuh. Ti taun ka taun ti abad ka abad, malah nincak mangsa millennium ka ti tilu, kalanggengan basa indung mimiti muguran. Geus loba basa indung nu paeh, pedah teu dipiara ku selerna sorangan. Tina 400 seler teh (lolobana di Papua, cenah ceuk hiji panalungtikan kari 150), nu kaitung badag kari 9. Nya eta, Basa... Saterasna..

Soerjo Argawisastra, Pajoang Jeung Tokoh Koperasi

Kagiatanana dina widang koperasi ti alam penjajahan keneh, nepi ka ahirna dina jaman pamarentahan Bung Karno, pamarentah ngadegkeun Departemen Koperasi. Dina widang kamiliteran kungsi jadi tentara Peta, TNI Angkatan Darat, ari pangsiunna mah ti TNI Angkatan Udara. Kungsi jadi anggota JOP, KBI, Persitas, malahan jadi wartawan Cipatahoenan. Bulan Agustus loba tanggal anu penting. Lain bae alatan mieling Hari Pramuka tanggal 14 Agustus, oge dina tanggal 17 Agustus sakumna bangsa Indonesia mieling Hari Kamerdekaan Republik Indonesia. Sundamaya.org/Bamus Sunda medar riwayat hirup salasaurang... Saterasna..

Puncak Budaya Cirebon

Kabeneran kuring kudu marengan urang Diparda, nu diondang kana Gelar gebyar budaya Cirebon di Teater Terbuka Taman Budaya – Dago Tea House. Ngawakilan Kepala Dinasna. Kulantaran ondangan tabuh dalapan peuting, atuh indit teh tabuh tujuhan bada Isya. Dina ondangan ditulis kudu hadir 15 menit samemeh upacara dibuka. Ti barang datang ge geus karasa beda haeubna, di palataran hareup, dibageakeun ku seni tarling, kasangtukangna baliho rupaning kabudayan Cirebon, dilengkepan ku jadwal digelarna rupaning kagiatan. Geus saminggu sabenerna mah, ti tanggal 3 Mei keneh, geus dicalagarakeun... Saterasna..

Seni & Kaulinan

Kaulinan Urang Lembur

Ayeuna mah lamun barudak kota ulin ka kampung, ngan bisa nempo pamandangan wungkul. Henteu loba nu bisa dicaritakeun ku maranehna lamun geus balik deui ka kota. Teu cara barudak desa lamun arindit ka kota, balikna teh loba bahan picaritaeun ka dulur-dulurna. Eta teh ku jaman global. Jadi sagala tibalik. Nu tadina teu nyaho, jadi nyaho, nu tadina nyaho jadi bodo. Kasenia urang kampung nu baheula loba kacaritakeun kiwari geus lawas taya nu nyaho. Saperti Kaulinan Urang Lembur nu kungsi jadi tongtonan pikaresepeun, malahan jadi bahan panalungtikan para ahli. Hiji kasenian anu sabenerna teu kudu make instrumen, iwal biwir asal kuat bae gogorowokan. Kaulinan Urang Lembur nu mangrupa kakawihan barudak teh biasa ditongton dina waktu panen, sanggeus pare diala. Barudak tuluy karakawihan di tegalan. Di handap ieu runtuyanana:

Saterasna..
03/06/2012

Balagonjakan

Embung Eleh

Basa imah Kabayan dirampog ku tiluan jeung Nyi Iteung di perkosa, manehna laporan ka Pulisi. Ari nu dilaporkeun lain pedah barangna beak dirampog, tapi kalah ka ngalaporkeun pamajikanana diperkosa.

Saterasna..
05/04/2013

Lalayang